3 فروردین 1397
صفحه اصلی

NHS برای کمک به هومیوپاتی در بزرگترین بیمارستان جایگزین بریتانیا متوقف شده است

یکی از مراکز تامین مالی بزرگ مالیاتی برای داروهای گیاهی و جایگزین هومیوپاتی دیگر این داروها را در NHS بعد از ارائه خدمات بهداشتی درمانی نخواهد گذاشت پس از آن مدیران خدمات بهداشتی گفتند هومیوپاتی بهتر از پلاسبو است بیمارستان سلول لندن برای پزشکی مجتمع RHLIM قبلا بیمارستان هومیوپاتی سلطنتی لندن خود را به عنوان بزرگترین ارائه دهنده بخش عمومی پزشکی یکپارچه در اروپا مرکز پزشکی مجتمع ارائه دهنده درمان های جایگزین مانند طب سوزنی و داروهای گیاهی همراه با مدرک های اثبات شده بیشتر مانند مداخلات شناختی رفتاری برای مدیریت کن