3 فروردین 1397
صفحه اصلی

مرگ جان سولستون: جلب توجه به "قهرمان" ناموفق که ژنتیک مدرن را ممکن ساخته است

سر جان سولستون، یکی از ژنتیک پیشگام که در رشته خود موفق به یافتن رشته خود شده است، در سن 75 سالگی درگذشت. همکاران و تحسین کنندگان مردی را دیدند که کار پیشگام و نوآورانه او برای آنچه که سر جان بود، تنها به خاطر کارهایی که او انجام داد و همچنین گاهی اوقات کار غلطی که او انجام داد تا اطمینان حاصل کند که هم اکتشافات او و هم دیگران به اشتراک گذاشته شده و در دسترس قرار گرفته است. خبر غم انگیز است که قهرمان فروتنانه پروژه ژنوم انسانی که امکان ایجاد ژنتیک مدرن را داشته است، گفته است. پروفسور تیم اسپکتور اپیدمیولوژی ژنتیکی در کالج پادشاهان لندن