3 فروردین 1397
صفحه اصلی

مرگ استیون هاوکینگ: معادله ای که پروفسور خواسته است بر روی سنگ قبرش قرار داده شود

استیون هاوکینگ که در 76 سالگی فوت کرده است می گوید که می داند چه چیزی بر روی سنگ قبر او می خواهد. استاد کمبریج روشن می کند که او دوست دارد آنچه که معادله هاوینگ را به قبرش رسیده است، معادله ای را که در آن بخش مهم ترین بخش پروفسور هاوکینگ مهمترین کشف این است که این تفکر را منظم بیان می کند که می تواند کار خود را برای بقیه عمر خود تعریف کند که سیاهچاله ها به طور کامل سیاه شده و به جای آن شعله ور می شود که به عنوان تابش هوکینگ شناخته می شود که دستیابی به پیشرفت ما را به راه های جدید هدایت کرد از درک نه تنها سیاه چاله ها بلکه