3 فروردین 1397
صفحه اصلی

مرگ استفن هاوکینگ: غول فیزیک نظری که تقسیم بین علم و فرهنگ مردمی را برهم زد

استفن هاوکینگ، که در سن 76 سالگی فوت کرده، موفق به فراتر رفتن از تقسیم بین عجیب و غریب علمی و فرهنگ محبوب شد. وی غول پیکر گروهی از فیزیکدانان نظری فیزیکدان قرن بیستم بود که در مورد ریشه و اسرار جهان شناخته شده بود. صندلی چرخدار موتوری و صدای کامپیوتری از نظریه های تئاتری کیهان شناسی او شاید بهتر باشد به عنوان مردی با ذهن درخشان که در بدن شکسته به دام افتاده است، از سال 21 سالگی تحت تأثیر سایه بیماری عصبی حرکت می کند