3 فروردین 1397
صفحه اصلی

مردم آگاهی تصویری به تعداد بیشتری از کمپین های تبلیغاتی کمک می کنند اما پول کمتری به دست می آورند

افراد تصویرنگار تمایل دارند که از کمپین های تبلیغاتی بیشتر حمایت کنند اما پول کمتری را به همراه یک تحقیق جدید به دست می آورند. مؤسساتی که نمایه عمومی با یک عکس دارند، از نام تجاری شخصی خود آگاهی بیشتری دارند و با شمار بیشتری از کمپین های جمع آوری کمک می کنند تا کسانی که تحصیل نمی کنند توسط دانشگاه پورتسموث پیدا شده است با این حال کل پولی که آنها در هر پروژه به آنها کمک می کند کمتر از مبلغی است که از سوی کسانی که بدون عکس نمایش داده می شود محققان کشف کرده اند. اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که حقوق پلاك گذاردن راهبردهایی را در اختیار مشتریان قرار دهد. دكتر جوك كاكس مدرس برجسته در اقتصاد و امور مالی