3 فروردین 1397
صفحه اصلی

یکی از پنج معلم، به اشتباه اعتقاد داشتند که " مجاز هستند، مطالعه می یابد

بیش از یک نفر از پنج معلم و رهبر ارشد غیر قانونی معتقدند که آنها می توانند والدین را تشویق کنند تا فرزندان خود را از مدرسه حذف کنند. طبق تحقیقات انجام شده توسط دولت، این کار جایگزین مجازات دائمی است که تحت هدایت قانونی وزارت آموزش و پرورش مجاز نیست و در عین حال 22 درصد اشتباه است بر این باورند که آنها مجاز هستند تا والدین را تشویق کنند تا فرزند خود را خارج کنند و طبق قوانین موجود به مدرسه دیگری اعطا کنند. مطالعه توسط بنیاد ملی تحقیقات آموزشی نشان می دهد که برخی از معلمان 6 درصد اشتباه فکر می کنند که می توانند