3 فروردین 1397
صفحه اصلی

دانش آموزان سفید پوست در مدرسه حمام گره خورده و دانش آموز سیاه پوست را برای حراست گناهکار برده اند.

پلیس در حال بررسی یک حادثه است که دانش آموزان سفید پوست ادعا می کنند یک دانش آموز سیاه پوست را به یک ایستگاه فضایی سوار می کند و به او علامت نژادپرستانه را به عنوان بخشی از حراجی برده نامیده است. هیئت مدیره در مدرسه راهنمایی در حمام در سامرست، مجرمان به بازگشت به مدرسه پس از اینکه آنها در اصل اخراج شدند پدر و مادر در مورد حادثه ادعا شده بود که در آن هفت نوجوان اعلام کردند حمله به مدرسه در طول ناهار در 22 ژانویه تا دیروز گزارش حمام کرونیکل گزارش دو مرد پس از دانش آموزان سهام ویدیو