3 فروردین 1397
صفحه اصلی

دانش آموزان باید در مدرسه تدریس کنند که "رضایت و بی تکلیفی" انتخاب انتخاب مثبت "مثبت است"، کلیسای انگلستان می گوید

مدارس باید دانش آموزان را یاد بگیرند که رعایت و عدم رضایت از انتخاب های مثبت زندگی است که کلیسای انگلیس گفته است که تمرین از بین رفتن فعالیت جنسی، بخشی از پیشنهادات کلیسا برای چگونگی آموزش و پرورش روابط جنسی و جنسی در مدارس در آینده است. موضوع باید در آموزه های کلیسا از جمله درک مسیحی از ازدواج به عنوان زمینه ای برای روابط جنسی ریشه دارد. رئیس رئیس جمهور حمله به کلیسا را ??برای سخت تر برای مقابله با افراط گرایی وبلاگ نوشته شده توسط افسر ارشد آموزش و پرورش کلیسای انقلاب نیجر