3 فروردین 1397
صفحه اصلی

دانشگاه با وجود معامله پیشنهادی بین رهبران اتحادیه ها و کارفرمایان اعتصاب می کند

اعتصاب های دانشگاهی ادامه خواهد داشت پس از آنکه اعضای اتحادیه معامله پیشنهاد شده را نسبت به حقوق بازنشستگی را رد کردند، UCU دانشگاه و اتحادیه کالج بر علیه معامله ای که از سوی مدیران اتحادیه و کارفرمایان شب گذشته پس از مواجه شدن با مخالفت های گسترده ای رأی داده است، سخنرانان و کارکنان دانشگاه در سراسر انگلستان وارد خواهند شد. روز دوازدهم از اعتصاب فردا و اتحادیه شروع به آماده شدن راهپیمایی برای دوره امتحان می کند. هفته گذشته UCU گفت که دانشگاه ها با 14 روز دیگر اعتصاب در ماه های آوریل و ژوئن مواجه خواهند شد اگر قطعنامه ای وجود نداشته باشد که موجب اختلال در آزمون دانشجویان شود