3 فروردین 1397
صفحه اصلی

تنها نظرسنجی نشان می دهد که تنها یک نفر در سه دانشجو معتقد است که هزینه های تحصیلاتشان ارزش خوبی برای پول می باشد

فقط یک نفر در سه دانشجو معتقد است که هزینه های تحصیلاتشان ارزش خوبی برای پول دارند. یک گزارش جدید نشان می دهد که دانش آموزان نسبت به پرداخت هزینه های تحصیل و بازپرداخت وام های خود کمتر اعتماد دارند، زیرا نزدیک شدن به مطالعه در محل کار از سوی دفتر دانشجویان OfS نشان می دهد تقریبا بیش از نیمی از دانش آموزان 54 درصد فکر می کنند سرمایه گذاری خود را در آموزش عالی ارزشمند است با توجه به نظرسنجی که توسط اتحادیه دانشجویان برای رؤسای دانشگاه های جدید رهبری می شود بیشتر بخوانید.