3 فروردین 1397
صفحه اصلی

تنظیم کننده می گوید: معلمان هنوز مجاز به انجام امتحانات در موضوعات خود با وجود رسوایی تقلب مدرسه خصوصی هستند

مقامات در برابر فشار برای متوقف کردن معلمان در آزمون های خود در موضوعات خود علی رغم رسوایی که کارکنان در برخی از مدارس خصوصی گران ترین بریتانیا را دیدند، سوالاتی را برای دانش آموزان در اختیار دانش آموزان قرار داد. معلمان هنوز هم می توانند مدارک تحصیلی را با وجود نگرانی در مورد سوءاستفاده در مدرسه مدارس Exquis regulator Ofqual اعلام کرده است این تصمیم بعد از تماس گرفته شد برای معلمان برای جلوگیری از تنظیم امتحانات که دانش آموزان خود را پس از دو مدرسه خصوصی در معرض امتحان تقلب در سال گذشته گرفتار رسوایی اخذ مجوز رسمی