3 فروردین 1397
صفحه اصلی

اعتصاب های دانشگاه ها می تواند پس از دستیابی به موفقیت در مذاکرات در مورد اختلافات حقوق بازنشستگی لغو شود

اعتصاب های کارکنان دانشگاه می تواند در این هفته پس از آنکه کارفرمایان و مدیران اتحادیه به نظر می رسید به توافق بر سر اختلافات تردید بازنشستگی که دانشگاه های دانشگاه در سراسر کشور مختل UCU دانشگاه و اتحادیه کالج UCU توافق کردند یک راه حل موقت با UUK دانشگاه دانشگاه انگلستان در روز دوشنبه پس از شش روز مذاکرات از طریق خدمات تطبیقی ??Acas معامله خواهد بود که هر دو از کارفرمایان و کارکنان نیاز به پرداخت سهمیه های بازنشستگی بالاتر در یک قرارداد سه ساله انتقال موثر است پشتیبانی عمومی حیاتی است، اما فقدان برای کارکنان دانشگاه اعزام است سخنگوی UCU گفت agr