3 فروردین 1397
صفحه اصلی

اعتصابات دانشگاه: کارکنان عصبانی درخواست معامله در مورد حقوق بازنشستگی را رد می کنند

کارکنان دانشگاه که 10 روز در اعتصاب در سراسر انگلستان بوده اند نارضایتی خود را از معامله بین کارفرمایان و کارفرمایان اتحادیه در اختلاف تلخ در مورد حقوق بازنشستگی ابراز کرده اند. دانشگاه و اتحادیه کالج UCU UCU در دوشنبه بعد از توافق در مورد راه حل موقت دانشگاه UK UUK شش روز مذاکرات از طریق خدمات تطبیقی ??Acas اما کمیته آموزش عالی اتحادیه و نمایندگان شاخه امروز باید قبل از هر گونه اقدام اعتصاب در آینده متوقف شود. ادامه مطلب اعتصاب دانشگاه ها می تواند پس از پیروزی های بازنشستگی لغو شود.