3 فروردین 1397
صفحه اصلی

اتحادیه می گوید که چهار نفر از پنج مدرس مسئول، به علت کمبود بودجه مجبور به کاهش کمک های آموزشی شده اند

چهار نفر از پنج نفر از مدرسان برجسته مجبور شده اند به دلیل کمبود بودجه با توجه به رهبران مدرسه، مجبور به کاهش کمک هزینه تحصیلی شوند. دانشکده ها به طور فزاینده نیاز به کاهش منابع حیاتی برای دانش آموزان در میان فشارهای مالی با تقریبا نیمی از مدرسان برجسته می گویند که آنها مجبور به کاهش پشتیبانی آموزش و پرورش برای تعادل بودجه خود تصمیم به کاهش کمک های آموزشی و خدمات پشتیبانی به آموزش از آسیب پذیر ترین فراگیران آسیب برساند و منجر به افزایش مشکلات رفتاری در سر کلاس درس استدلال اعتماد سلامت روان با بودجه کمتر از 2012 د